Zadarski katalog

HBOR-OV PROGRAM KREDITIRANJA EU PROJEKATA JAVNOG SEKTORA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) predstavila je novousvojeni kreditni program namijenjen olakšanju i poticanju apsorpcije EU fondova od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPS), te subjekata u većinskom vlasništvu JLPS-a ili Republike Hrvatske. Taj program je usvojen u skladu s jednim od glavnih strateških ciljeva HBOR-a za naredno razdoblje, a to je podrška korisnicima EU projekata koji se financiraju sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

Program kreditiranja EU projekata javnog sektora će korisnicima EU fondova omogućiti financiranje kako prihvatljivih, tako i neprihvatljivih izdataka po pojedinim natječajima, odnosno zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije projekta kreditom HBOR-a.

Poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa kreditiranja mogu biti korisnici kredita. Poslovne banke dužne su sredstav kredita plasirati krajnjim korisnicima u skladu s Programom. Pravo na kredit ne postoji, već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

HBOR provodi ovaj program na 2 načina: kreditiranjem putem poslovnih banaka i izravnim kreditiranjem. Zahtjev za kredit podnosi se poslovnoj banci ili HBOR-u nakon objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga od strane tijela nadležnog za provedbu EU fondova, odnosno slijedom donošenja Odluke Vlade RH kojom se podržava provedba projekta, odnosno slijedom donošenja Odluke Europske komisije o prihvaćanju projekta.

Najniži iznos kredita je ograničen na 100.000,00 kuna. Najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, udjelu EU bespovratnih sredstava u investicijskom projektu, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. Rok korištenja kredita je u pravilu do 18 mjeseci. Na opravdani zahtjev korisnika kredita može se odobriti i duži, odnosno kraći rok sukladno dinamici ulaganja.

Detaljnije informacije o ovom Programu kreditiranja mogu se dobiti putem telefona 01/4591-66 te putem e-maila euinfo@hbor.hr

prenosimo:www.zadra.hr