Zadarski katalog

INOVAcija preuzela poslove izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, kao regionalni koordinator preuzima poslove javnih ovlasti s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Zadarske županije te u skladu s istim Zakonom više ne može pružati podršku kroz izravna savjetovanja i pružanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima.

Uloga regionalnih koordinatora je da budu poluga regionalnog razvoja, a to uključuje poslove koordinacije razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, zatim pomoć u izradi i pripremi za provedbu temeljnih strateških dokumenata županije, gradova i općina te pružanje pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave i javnopravnim tijelima.

Aktivnosti pružanja izravne podrške poduzetnicima i obrtnicima preuzela je od 15. ožujka 2019. godine Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Poduzetnici i obrtnici pomoć i podršku mogu potražiti na sljedećoj adresi:

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Adresa:Trg tri bunara 5, 23 000, Zadar,
Telefon: +385 23 251 150

E-pošta: info@inovacija-zadar.hr

Prenosimo: www.zadra.hr